Vankúše, ktoré voláme aj Vankušáci, dorovci ?i ksichtíci, vyrábame s tromi ú?esmi a v troch materiáloch. Copatá vankušá?ka a „strapatý“ ?i naopak starostlivo vy?esaný vankušák mô?u by? z klasického fleecu, jemného mikrovlákna alebo mäku?kého plyšu. Vankušáci „normal“ majú priemer pribli?ne 40 cm a XL a? 80 cm. Sú z neškodných materiálov, ?ahko ošetrovate?ní, dostato?ne odolní, dostupní takmer vo všetkých farbách, na aké si spomeniete a najmä príjemne ma?kací.

 

The pillows which we call familiar Pillowers, Doros or Faces are made with three different hairdos and from three materials. Pony-tailed pillower  girl and blowzy or other way round kempty pillower boy can be from classic fleece, fine microfiber or soft plush. "Normal" Pillowers have the average approx. 40 cm and XL till 80 cm.They are made from friendly materials, easy to handle, enough immune, available in every colour, which you can think about, and the best is, they are all so cushiony.